przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

udostępnił: SP ZOZ SzW, wytworzono: 2012/10/19, odpowiedzialny/a: Anna Płoskoń, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/10/25 09:17:07
Historia zmian:
Tytuł:Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomych w budynku przychodni SP ZOZ SzW
Zamawiający:SP ZOZ SzW

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.um.szczecin.pl


Szczecin: Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomych w budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97; znak sprawy: SPZOZSzW/PN/1/2012 Numer ogłoszenia: 408468 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych , al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, faks 091 4221287 w. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomych w budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97; znak sprawy: SPZOZSzW/PN/1/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomych w budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97. Zakres przedmiotowy robót budowlanych: Usunięcie zmurszałych i zawilgoconych tynków ścian piwnicznych na wysokość ok. 60cm od podłogi. Natomiast w miejscach z okładziną ceramiczną usunięcie pasa płytek w celu umożliwienia wykonania iniekcji. Powierzchniowa impregnacja powierzchni ścian w miejscach usuniętych tynków środkiem neutralizującym szkodliwe sole. Likwidacja porażeń biologicznych w miejscach usuniętych tynków poprzez jednokrotne malowanie preparatem. Odtworzenie izolacji poziomej przez wykonanie iniekcji niskociśnieniowej jednorzędowej. Wymiana posadzki w pomieszczeniu korytarza i odtworzenie jej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Odtworzenie usuniętych tynków w systemie tynków renowacyjnych. Szpachlowanie tynków renowacyjnych gładzią polimerowo-cementową w celu zapewnienia odpowiedniej estetyki odtworzonej powierzchni ścian. Malowanie ścian w obrębie miejsc prowadzonych prac farbami wysoce Dyfuzyjnymi. Prace porządkowe. 1) Powierzchnia ścian z tynkami w poszczególnych pomieszczeniach m2. Pom. 01 - 5,35 Pom. 02 - 10,02 Pom. 03 - 3,66 Pom. 04 - 5,7 Pom. 05 - 10,71 Pom. 06 - 19,25 Pom. 07 - 3,76 Pom. 08 - 3,16 Pom 09 - 10,2 Pom. 010 - 12,1 Pom. 011 - 2,8 Pom. 012 - 8,72 Pom. 013 - 5,65 Suma: 100,78 m2 2) Powierzchnia ścian z

kaflami m2 Pom. 014 - 2,61 Pom. 015 - 4,17 Suma: 6,78 m2 3) Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej poprzez wykonanie otworów w jednym poziomie w murze z cegły zwykłej grubości: a) ok. 74 cm - 8 m b) ok. 64 cm - 54 m c) ok. 43-45cm - 20 m d) ok. 28 cm - 20 m Szczegółowy opis robót określa także: 1) inwentaryzacja rzut piwnic (załącznik nr 8 do SIWZ/ załącznik nr 2 do umowy) 2) przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje sięudzielenie zaliczek na poczet wykonania zamóienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁ W POSTĘOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁIANIA TYCH WARUNKÓ

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreśonej działlnośi lub czynnośi, jeżli przepisy prawa nakłdająobowiąek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełiania tego warunku

o ośiadczenie, spełia - nie spełia

III.3.2) Wiedza i dośiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełiania tego warunku

o Warunek w rozumieniu Zamawiająego spełi Wykonawca, który wykaż sięwykonaniem w okresie ostatnich pięiu lat przed upłwem terminu skłdania ofert, a jeżli okres prowadzenia działlnośi jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano izolacje poziome budynku o łąznej wartośi robót nie mniejszej niż30.000 złbrutto. Zamawiająy dokona formalnej oceny spełiania warunków udział w postęowaniu w oparciu o analizęośiadczeńlub dokumentów załązonych do oferty. Informacja o spełianiu przez wykonawców warunków udział w postęowaniu zgodnie z formuł: spełia / nie spełia.

 

III.3.3) Potencjałtechniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełiania tego warunku

o ośiadczenie, spełia - nie spełia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamóienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełiania tego warunku

o Warunek w rozumieniu Zamawiająego spełi Wykonawca, który dysponuje lub bęzie dysponowałco najmniej 1 kierownikiem robót posiadająym uprawnienia do pełienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnośi konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiająy dokona formalnej oceny spełiania warunków udział w postęowaniu w oparciu o analizęośiadczeńlub dokumentów załązonych do oferty. Informacja o spełianiu przez wykonawców warunków udział w postęowaniu zgodnie z formuł: spełia / nie spełia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełiania tego warunku

o ośiadczenie, spełia - nie spełia

III.4) INFORMACJA O OŚIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄDOSTARCZYĆWYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁIANIA WARUNKÓ UDZIAŁ W POSTĘOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełiania przez wykonawcęwarunkó, o któych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opróz ośiadczenia o spełieniu warunkó udział w postęowaniu, należ przedłżć

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbęnym do wykazania spełiania warunku wiedzy i dośiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięiu lat przed upłwem terminu skłdania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udział w postęowaniu, a jeżli okres prowadzenia działlnośi jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartośi, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzająego, ż roboty został wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłwo ukońzone

 wykaz osób, które bęąuczestniczyćw wykonywaniu zamówienia, w szczególnośi odpowiedzialnych za śiadczenie usłg, kontrolęjakośi lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dośiadczenia i wykształenia niezbęnych dla wykonania zamówienia, a takż zakresu wykonywanych przez nie czynnośi, oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymi osobami

 ośiadczenie, ż osoby, które bęąuczestniczyćw wykonywaniu zamówienia, posiadająwymagane uprawnienia, jeżli ustawy nakłdająobowiąek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należ przedłżć

 ośiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 aktualny odpis z włśiwego rejestru, jeżli odręne przepisy wymagająwpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześiej niż6 miesięy przed upłwem terminu skłdania wniosków o dopuszczenie do udział w postęowaniu o udzielenie zamówienia albo skłdania ofert, a w stosunku do osób fizycznych ośiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżli wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłda:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibęlub miejsce zamieszkania potwierdzająy, ż:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłszono upadłśi - wystawiony nie wcześiej niż6 miesięy przed upłwem terminu skłdania wniosków o dopuszczenie do udział w postęowaniu o udzielenie zamówienia albo skłdania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ośiadczenie o spełianiu warunków udział w postęowaniu; dokument pełomocnictwa jeśi z przedstawionych dokumentów wynika, ż osoba która podpisał ofertęnie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym; zaleca siędołązenie do oferty kosztorysu ofertowego

III.7) Czy ogranicza sięmożiwośćubiegania sięo zamóienie publiczne tylko dla wykonawcó, u któych ponad 50 % pracownikó stanowiąosoby niepełosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamóienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1 - Cena - 80

 2 - Termin udzielonej gwarancji na roboty budowlane - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona bęzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sięistotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treśi oferty, na podstawie któej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieńumowy oraz okreśenie warunkó zmian

1) Zamawiająy informuje, ż przewiduje możiwośi zmiany umowy w nastęująych sytuacjach: a) termin realizacji przedmiotu umowy moż ulec przesunięiu o czas wystęowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnęrzne i niemożiwe do zapobieżnia a wię mieszcząe sięw zakresie pojęiowym tzw. sił wyżzej, klęki żwiołwe), b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególnośi: niewypał i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ; c) zmiany bęąe nastęstwem okolicznośi leżąych po stronie Zamawiająego, w szczególnośi: wstrzymanie robót przez Zamawiająego; d) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotycząym realizowanej umowy, który spowoduje koniecznośćzmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę e) nastąił zmiana stawki podatku od towarów i usłg VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokośi ceny brutto bez koniecznośi sporzązania aneksu; f) nastąiłbrak dostęu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę(np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbęnych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii; g) rezygnacja przez Zamawiająego z realizacji częśi przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysłgująe wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiająy zapłci za wszystkie spełione śiadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósłw zwiąku z wynikająymi z umowy planowanymi śiadczeniami; h) jeżli strony dopuśił zmianęterminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takż zmiana postanowieńumowy obejmująa wydłżnie terminu ważośi zabezpieczeń Jeżli strona trzecia, od której zależ przedłżnie ważośi zabezpieczenia nie wydał zgody na takie przedłżnie, Wykonawca zobowiąany jest skorzystaćz innych form zabezpieczenia. 2) Niezależie od powyżzego, Strony dopuszczająmożiwośćzmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bęąych nastęstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takż zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególnośi przyspieszająych realizację obniżjąych koszt ponoszony przez Zamawiająego na wykonanie, utrzymanie lub użtkowanie przedmiotu umowy bąźzwięszająych użtecznośćprzedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadządo umowy stosowne zmiany weryfikująe redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bąźwskazująe nowe dane wynikająe ze zmian w rejestrach publicznych albo teżkierują sięposzanowaniem wzajemnych interesów, zasadąrównośi Stron oraz ekwiwalentnośi śiadczeńi przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreśązmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na któej jest dostęna specyfikacja istotnych warunkó zamóienia: www.bip.um.szczecin.pl Specyfikacjęistotnych warunkó zamóienia moża uzyskaćpod adresem: Samodzielny Publiczny Zakłd Opieki Zdrowotnej SzkółWyżzych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.

IV.4.4) Termin skłdania wnioskó o dopuszczenie do udział w postęowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakłdu Opieki Zdrowotnej SzkółWyżzych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.

IV.4.5) Termin zwiąania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skłdania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sięunieważienie postęowania o udzielenie zamóienia, w przypadku nieprzyznania śodkó pochodząych z budżtu Unii Europejskiej oraz niepodlegająych zwrotowi śodkó z pomocy udzielonej przez pańtwa człnkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), któe miał byćprzeznaczone na sfinansowanie całśi lub częśi zamóienia: nie

 

 

 
Data publikacji:2012/10/19
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/10/25 09:17:07 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/03/18 14:36:43 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/10/19 14:25:19 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/10/19 14:23:24 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/10/19 14:16:05 nowa pozycja