przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

udostępnił: SP ZOZ SzW, wytworzono: 2010/12/10, odpowiedzialny/a: Anna Płoskoń, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2012/04/17 13:54:36
Historia zmian:
Tytuł:Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ SzW
Zamawiający:SP ZOZ SzW

Szczecin: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Numer sprawy SPZOZSzW/PN/1/2010
Numer ogłoszenia: 405022 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych , al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, faks 091 4221287 w. 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Numer sprawy SPZOZSzW/PN/1/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie w podziale na 11 zadań: 1) pachymetr - zadanie nr 1 2) lampa szczelinowa - zadanie nr 2, 3) fotel ginekologiczny - zadanie nr 3 4) stół rehabilitacyjny - zadanie nr 4 5) kardiograf (KTG) - zadanie nr 5 6) audiometr - zadanie nr 6 7) system do analizy EKG metodą Holtera - zadanie nr 7 8) zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem - zadanie nr 8 9) elektrokardiograf (4 szt.) - zadanie nr 9 10) aparat ultrasonograficzny uniwersalny (USG) - zadanie nr 10 11) cykloergometr (2 szt.) - zadanie nr 11 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określają załączniki nr 1a-11a do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Termin dostawy - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku: a) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; b) zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, bez konieczności sporządzania aneksu. 2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pachymetr.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 1a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 38.60.00.00-1, 33.16.91.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: lampa szczelinowa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 2a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: fotel ginekologiczny.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 3a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.23.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: stół rehabilitacyjny.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 4a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.22.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: kardiograf (KTG).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 5a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.32.30-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: audiometr.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 6a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.14.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: system do analizy EKG metodą Holtera.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 7a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.32.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 8a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.14.16.20-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: elektrokardiograf (4 szt.).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 9a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.32.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: aparat ultrasonograficzny uniwersalny (USG).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 10a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.11.22.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: cykloergometr (2 szt.).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 11a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.41.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. Termin dostawy - 20
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Data publikacji:2010/12/10
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2012/04/17 13:54:36 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/12/16 14:09:40 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/12/10 15:26:43 nowa pozycja