przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

udostępnił: SP ZOZ SzW, wytworzono: 2013/09/20, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/09/20 16:23:14
Historia zmian:
Tytuł:Dostawa sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji
Zamawiający:SP ZOZ SzW


Szczecin: DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO - PŁUCNYCH Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ, APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KOLOROWYM DOPPLEREM ORAZ SYSTEMU DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI PACS/RIS W PODZIALE NA CZĘŚCI NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE
Numer ogłoszenia: 383218 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych , al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, faks 091 4221287 w. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO - PŁUCNYCH Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ, APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KOLOROWYM DOPPLEREM ORAZ SYSTEMU DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI PACS/RIS W PODZIALE NA CZĘŚCI NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno - płucnych z przenośnym panelem cyfrowym oraz systemem radiografii cyfrowej. Część II - system dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS. Część III - aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a, 2a, 3a do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 4.Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.11.10.00-1, 48.18.00.00-3, 33.11.22.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1) w zakresie części I, w wysokości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset 00/100 złotych) 2) w zakresie części II, w wysokości 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) 3) w zakresie części III, w wysokości 3.375,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięćdziesiąt 00/100 złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

4. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda dołączenia do oferty odpowiednio w zakresie oferowanej części: 1) opisu technicznego przedmiotu zamówienia, odpowiednio w zakresie oferowanej części - stanowiącego załączniki 1a, 2a 3a do SIWZ. 2) dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (np. katalogi, prospekty, foldery oferowanego produktu) - zawierające nazwę typ/wersje produktu, producenta, szczegółową charakterystykę produktu, 3) w zakresie części I i III - dokument potwierdzający rejestrację produktu w Polsce jako wyrobu medycznego w wymaganej klasie lub deklarację zgodności CE. 4) w zakresie części II - dokument potwierdzający rejestrację produktu w Polsce jako wyrobu medycznego w wymaganej klasie tj. min. IIb dla PACS i oprogramowania stacji lekarskiej diagnostycznej oraz min. klasa IIa dla RIS i deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność urządzenia/ oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC w wymaganej klasie: wymagana jest klasa min. IIb dla PACS i oprogramowania stacji lekarskiej diagnostycznej oraz klasa min. IIa dla RIS

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 2) dokument pełnomocnictwa jeśli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba która podpisała ofertę nie jest uprawiona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku: a) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; b) zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, bez konieczności sporządzania aneksu. c) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. brak możliwości dokonania integracji systemu z uwagi na opóźnienie w dostawie aparatu RTG - dot. części II lub opóźnienie w dostawie systemu dot. części I, itp.). 2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: APARAT RENTGENOWSKI STACJONARNY DO ZDJĘĆ KOSTNO - PŁUCNYCH Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno - płucnych z przenośnym panelem cyfrowym oraz systemem radiografii cyfrowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.11.10.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Koszty eksploatacji - 20


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - system dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - system dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2a do SIWZ. Realizacja zamówienia w terminie maksymalnie 6 tygodni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem że przeprowadzenie szkoleń użytkowników i administratorów Zamawiającego odbędzie się nie później niż ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia czynności instalacji systemu, wdrożenia, uruchomienia i integracji z urządzeniami diagnostycznymi Zamawiającego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.18.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Koszty eksploatacji - 20


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3a do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.11.22.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Koszty eksploatacji - 20


 SIWZ_APARATURA_I_SYSTEM.doc


Data publikacji:2013/09/20
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/09/20 16:23:14 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/09/20 16:21:49 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/09/20 16:19:21 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/09/20 15:07:58 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/09/20 14:58:20 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/09/20 14:42:07 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/09/20 14:31:38 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/09/20 14:21:59 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/09/20 14:18:38 nowa pozycja