przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

udostępnił: AP, wytworzono: 2013/05/08, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/10/25 09:18:26
Historia zmian:
Tytuł:ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Zamawiający:SP ZOZ SzW

Szczecin, dnia 8 maja 2013r.

 

 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinieprzy al. Wojska  Polskiego 97 w Szczecinie”

 

Znak sprawy: SPZOZSzW/PN/1/2013

 

 

Zawiadomienie o WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – dalej p.z.p., zawiadamia o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 14 ofert.

Ad.1)

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

OPTIMA IZOLACJE Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 28/30 lok. 415/416

00-896 Warszawa      

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Cena – 80 punktów na 80 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 51.702,78 zł
 2. Termin udzielonej gwarancji na roboty budowlane (60 miesięcy) – 20 punktów na 20możliwych do uzyskania.

 

Łączna liczba punktów 100

 

Poniżej Zamawiający podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji) wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert oraz łączną punktacją:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Razem

(łączna ilość punktów)

Kolejność ofert wg. kryterium oceny ofert

Cena

Waga kryterium (ilość punktów)

Termin udzielonej gwarancji na roboty budowlane

Waga kryterium (ilość punktów)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„AB” Grzegorz Biel

Ul. Szczecińska 58

74-100 Gryfino

54.583,72

75,78

36 m-cy

12

87,78

Oferta druga w kolejności

„INEKTOR” Janina Malec

Ul. Dębowa 36a

62-002 Suchy Las

61.482,61

67,27

60 m-cy

20

87,27

Oferta trzecia w kolejności

Firma Handlowo-Usługowa

GEKO Wojciech Gryczka

Ul. Welecka 4

72-006 Mierzyn

62.023,49

66,69

60 m-cy

20

86,69

Oferta czwarta w kolejności

Firma Remontowo Budowlana

Nidecki Eugeniusz

Nowa Wieś 37A

33-336 Łabowa

55.899,83

73,99

36 m-cy

12

85,99

Oferta piąta w kolejności

INTERM Sp. z o.o.

Ul. Południowa 25

71-001 Szczecin

65.202,45

63,44

40 m-cy

13,33

76,77

Oferta szósta w kolejności

 

Ad.2)

 

OFERTA NR 5

 

Zamawiający wyklucza WykonawcęZAR-TECH Ireneusz Zarecki, ul. Broniewskiego 9, 71-460 Szczecin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy p.z.p., który stanowi: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postepowaniu”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca pismem z dnia 15 kwietnia 2013r. został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. do uzupełnienia:

 • listy podmiotównależących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z rozdziałem IX pkt. 3 ust. 1 SIWZ;
 • aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, podpisanego za zgodność z oryginałem, zgodnie z rozdziałem IX pkt. 2 ust. 2 SIWZ,

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 kwietnia 2013r. nie uzupełniono w formie faksu potwierdzonego niezwłocznie w tej dacie listem poleconym ww. wymaganych dokumentów, tym samym Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postepowaniu. Mając powyższe na względzie spełniona została przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania, co w konsekwencji powoduje konieczność odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p.  który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

 

 

OFERTA NR 6

 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę EDBUD FHU Zakład BudowlanyJulia Grzybowska,
ul. Robotnicza 5/5, 72-010 Police, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy p.z.p., który stanowi: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postepowaniu”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca pismem z dnia 19 kwietnia 2013r. został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. do uzupełnienia:

 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 • oświadczenia,że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (określone w wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VIII.1.3 zgodnie z którym Wykonawca miał wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych. Osoba ta  musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 kwietnia 2013r. nie uzupełniono w formie faksu potwierdzonego niezwłocznie w tej dacie listem poleconym ww. wymaganych dokumentów, tym samym Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postepowaniu. Mając powyższe na względzie spełniona została przesłanka wykluczenia wykonawcy
z postępowania, co w konsekwencji powoduje konieczność odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p.  który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

 

OFERTA NR 8

 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Borejszo,
ul. Połczyńska 12, 78-600 Wałcz, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 24 kwietnia 2013r. zwrócił się do wykonawcy z prośbą
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postepowaniu o kolejne 30 dni. Wykonawca nie przesłał Zamawiającemu informacji o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, tym samym stwierdzić należało, iż Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p.  który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

 

 

 

OFERTA NR 10

 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę ECAA Euro Consulting Artur Adamiak, ul. Poznańska 1A, 71-785 Szczecin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., który stanowi:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 24 kwietnia 2013r. zwrócił się do wykonawcy z prośbą
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postepowaniu o kolejne 30 dni. Wykonawca nie przesłał Zamawiającemu informacji
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, tym samym stwierdzić należało, iż Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p.  który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

 

OFERTA NR 11

 

Zamawiający wyklucza WykonawcęPrzedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane UNI-BUD S.C., Ul. Sucharskiego 15/9, 71-075 Szczecin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 24 kwietnia 2013r. zwrócił się do wykonawcy z prośbą
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postepowaniu o kolejne 30 dni. Wykonawca nie przesłał Zamawiającemu informacji o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, tym samym stwierdzić należało, iż Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p.  który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

 

 

OFERTA NR 12

 

Zamawiający wyklucza WykonawcęREBRO Jacek  Bajdan, Ul. Parkowa 37/28, 71-634 Szczecin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 24 kwietnia 2013r. zwrócił się do wykonawcy z prośbą
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postepowaniu o kolejne 30 dni. Wykonawca nie przesłał Zamawiającemu informacji o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, tym samym stwierdzić należało, iż Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p.  który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

 

OFERTA 13

 

Zamawiający wyklucza WykonawcęART. INSTAL Sp. z o.o., ul. Żyzna 17, 71-220 Szczecin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy p.z.p., który stanowi: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postepowaniu”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca pismem z dnia 15 kwietnia 2013r. został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. do uzupełnienia:

 • aktualnego odpisu z rejestru podpisanego za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

oraz

 • w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VIII.1.3 zgodnie z którym Wykonawca miał wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych. Osoba ta  musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (określone w wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Wykonawca zgodnie z treścią wezwania był uprawniony do przesłania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu w formie elektronicznej lub faksem do dnia 18 kwietnia 2013r.,które to w kolejności winny być potwierdzone niezwłocznie (w tej dacie tj. 18.04.2013r.) listem poleconym na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.

 

Zamawiający w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 kwietnia 2013r. otrzymał ww. dokumenty jedynie w formie elektronicznej, a nie jak wymagał zamawiający w formie elektronicznej potwierdzonej w tej dacie listem poleconym (forma pisemna).

 

Dopuszczalne formy składanych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostały określone w § 7.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego2013r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z doktryną i orzecznictwem KIO niezachowanie wymaganej formy uzupełnianych dokumentów jest równoznaczne zich niezłożeniem.Zaznaczyć należy również, że uznanie uzupełnienia dokumentów tylko faksem lub mailem za skuteczne, stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z zaistniałym stanem faktycznym, Zamawiający zobligowany jest do wypełnienia dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy p.z.p. Mając powyższe na względzie uznać należało, iż wykonawca nie dochował formy jak i terminu uzupełnienia dokumentów, tym samym jego   ofertę należało odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p., który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

OFERTA NR 14

 

Zamawiający wyklucza WykonawcęZakład Wykonawstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o.,
ul. E. Plater 89a, 71-635 Szczecin,na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 24 kwietnia 2013r. zwrócił się do wykonawcy z prośbą
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postepowaniu o kolejne 30 dni. Wykonawca nie przesłał Zamawiającemu informacji o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, tym samym stwierdzić należało, iż Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p.  który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

 

Ad.3)

Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą,który złożył najkorzystniejszą ofertę
zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron ustalonym telefonicznie, nie wcześniej jednak niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego pisma,zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy p.z.p.

 

 

 

……………………………

 

 

 

 

 

 

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu:
91 422 12 45 wew. 35

 

Potwierdzam otrzymanie …… stron pisma  w dniu …….…………… 2013 r. o godz. ………..

 

…………………………………………..…

podpis osoby przyjmującej korespondencję

oraz nazwa (pieczęć) firmy


Data publikacji:2013/05/08
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/10/25 09:18:26 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/05/08 13:52:18 nowa pozycja