przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

udostępnił: ZOZ SP SzW, wytworzono: 2012/11/02, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/10/25 09:20:13
Historia zmian:
Tytuł:Unieważnienie przetargu.
Zamawiający:ZOZ SP SzW

 

Szczecin, dnia  02.11.2012r.

 

 

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego pn. „Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomych
w budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

przy al. Wojska  Polskiego 97”

Znak sprawy: SPZOZSzW/PN/1/2012

 

 

Zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie unieważnia się, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcieniepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający przed otwarciem ofert powziął informację, iż dla przedmiotowych robót koniecznym było i jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót wydanego przez właściwego  konserwatora zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).Powyższe jest niezbędne
z uwagi na fakt, iż remontowany obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków chronionych dla których wymagane jest uzyskanie ww. dokumentów. Ich brak powoduje, iż przygotowany na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opis przedmiotu zamówienia jest nieprawidłowy
 i niekompletny, albowiem zgodnie z dyspozycją przepisu §4.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wymaga on takich dokumentów jak projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiary.

 

Mając powyższe na względzie wszczęcie przedmiotowego postępowania bez wymaganych pozwoleń przyczyniło się do nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia skutkujących niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z ww.  podstawą prawną.

 


Data publikacji:2012/11/02
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/10/25 09:20:13 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/11/02 12:10:34 nowa pozycja