przejdź do treści

Ogłoszenia

ZAMÓWNIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE


PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OGŁOSZONEGO

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

przez

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

z siedzibą w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97

w zakresach wskazanych w ogłoszeniu z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w pkt. 1-2, 4-9

-

nowy termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 10-05-2012 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 30.04.2012 


 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

z siedzibą w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97

ogłasza 

K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie przez osoby legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z zakresu:

 1. lekarza POZ
 2. lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – chirurgii ogólnej, dermatologii  i wenerologii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, położnictwa  i ginekologii, reumatologii,
 3. rehabilitacji ambulatoryjnej – lekarza rehabilitanta, fizjoterapii ambulatoryjnej,
 4. stomatologii,
 5. poradni zdrowia psychicznego – lekarza psychiatry, psychologa,
 6. diagnostyki laboratoryjnej,
 7. diagnostyki obrazowej (USG diagnostyczne, USG serca, USG Doppler naczyń),
 8. pielęgniarstwa specjalistycznego,
 9. pielęgniarki POZ.

Kryteria oceny ofert:

 1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
 2. kwalifikacje Oferenta,
 3. cena.
 4.  

Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta na okres  od 01-05-2012 roku do 31-12-2013 roku.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ SZW  w terminie do dnia 25-04-2012 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia – al. Wojska Polskiego 97, sekretariat pok.2 – w dniu 25-04-2012 o godz.12.15

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Sekretariacie SP ZOZ SZW, poczynając od dnia 18-04-2012 r. 

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w SP ZOZ SZW , poczynając od dnia 18-04-2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30-04-2012 r.

O wynikach konkursu udzielający zamówienia poinformuje składających oferty, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ Szkół Wyższych  w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części oraz przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 17-04-2012 r.


ODWOŁANIE KONKURSU OGŁOSZONEGO

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

przez

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

z siedzibą w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97

w zakresie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w pkt. 3

               rehabilitacji ambulatoryjnej – lekarza rehabilitanta

                                                                                                   OGŁOSZENIE Z DNIA 19-04-2012

 

WARUNKI KONSKURSU OFERT (SWKO)  


data wygaśnięcia: 2012/04/17


udostępnił: KONKURS OFERT , wytworzono: 2012/04/17, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2012/04/30 12:30:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2012/04/30 12:30:55 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/04/30 12:25:26 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/04/30 12:05:14 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/04/19 11:01:59 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/04/19 10:58:12 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/04/19 10:53:47 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/04/17 11:01:05 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/04/17 10:52:23 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/04/17 10:46:40 nowa pozycja