przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia - RTG

Zamawiający: SP ZOZ SzW

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 250298-2013 z dnia 2013-06-28 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie dla potrzeb diagnostyki RTG. Szczegółowy opis przedmiotu...
Termin składania ofert: 2013-07-15


Szczecin: Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie dla potrzeb diagnostyki RTG. Znak sprawy: SPZOZSzW/PN/2/2013
Numer ogłoszenia: 317246 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 250298 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, faks 091 4221287 w. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie dla potrzeb diagnostyki RTG. Znak sprawy: SPZOZSzW/PN/2/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie dla potrzeb diagnostyki RTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 1) Projekt budowlany (załącznik nr 9 do SIWZ) 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ) 3) Przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SARMATA Zakład Ogólnobudowlany Paweł Gągała, ul. Modrzewskiego 1, 71-266 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 227831,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:190688,94
  • Oferta z najniższą ceną:148791,74/ Oferta z najwyższą ceną: 197471,65
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: AP, wytworzono: 2013/08/07, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/08/07 09:29:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/08/07 09:29:39 nowa pozycja