przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Przetarg na wynajecie pomieszczenia nr 12 o lacznej powierzchni 13,9m2 w budynku Przychodni SP ZOZ Szkol Wyzszych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97 z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalnosci

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

Znak sprawy : 1/PP/SPZOZ/2018

O G Ł O S Z E N I E

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie

ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na wynajęcie pomieszczenia nr 12 o łącznej powierzchni 13,9 m² w budynku Przychodni SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie protetyki słuchu,

na okres 3 lat.

 

Stan prawny nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin jako działka nr 15/3 , obręb 21 - Śródmieście , został ujawniony w księdze wieczystej KW nr SZ1S/00105550/8 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Cena wywoławcza za najem powierzchni wynosi 50,00 zł/m² netto.

Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich ani nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

 

1. Opis przedmiotu najmu:

Przedmiotem postępowania jest najem pomieszczenia nr 12 o powierzchni 13,9 m² położonego na I piętrze w budynku Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie protetyki słuchu. W pomieszczeniu znajduje się umywalka, glazura przy umywalce, ściany – tynki gipsowe malowane, podłoga – wykładzina PCV, stolarka okienna – drewniana, stolarka drzwiowa – drzwi stalowe p/pożarowe. Pomieszczenie jest świeżo po remoncie. Pomieszczenie wyposażone jest w kabinę ciszy. Budynek przychodni położony jest u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Królowej Korony. Dostęp do nieruchomości jest bardzo dobry. W obrębie przychodni znajduje się bezpłatny parking dla pacjentów. Dojazd do przychodni możliwy jest zarówno tramwajem jak i autobusem, przystanki znajdują się w odległości ok. 100 m od przychodni.

Okres najmu wynosi 3 lata od dnia podpisania umowy.

 

2. Płatność czynszu:

1) Czynsz najmu płatny jest z góry w okresach miesięcznych, w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

2) Czynsz podlega waloryzacji, co roku stosownie do zmian wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podawanego przez GUS. O zmianie wysokości czynszu Wynajmujący powiadomi Najemcę. Pierwsza waloryzacja nastąpi dnia 01.01.2019 r., a kolejne dnia pierwszego stycznia w latach następnych.

 

3. Oględziny nieruchomości:

Zainteresowane osoby mogą dokonać oględzin nieruchomości po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny (kontakt pod nr tel: 91 311 47 12 Katarzyna Zaremba)

 

 

4. Warunki przetargu:

 

1) Opis sposobu przygotowania ofert.

 

 1. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 – oferta cenowa do Ogłoszenia. Oferenci sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, czytelnie. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 2. W przypadku gdy oferent, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta, tj. oferent na kserokopii dokumentu składa własnoręczny podpis, dopisek „za zgodność” i datę.
 3. Oferent umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie, która musi być na jednej stronie zaadresowana na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin i zawierać oznaczenie: „Najem pomieszczenia nr 12” oraz „nie otwierać przed dniem 06.07.2018r., do godziny 10:30 ” na drugiej stronie musi zawierać nazwę i adres oferenta, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 4. Oferent nie może wycofać złożonej oferty, ani wprowadzać zmian do złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.
 5. Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Przetarg ma charakter publiczny.
 7. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 8. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
 9. Osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej,
 10. Osoby bliskie osobom wskazanym w lit. a powyżej, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej. Za takie osoby uważa się w szczególności: małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej.

 

2) Dokumenty wymagane w ofercie.

 

2.1 Do oferty należy dołączyć:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

b) Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.

c) Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeżeli ofertę podpisał pełnomocnik.

 

3) Informacje o terminie i trybie otwarcia i oceny ofert.

 

3.1. Przetarg ,może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

3.2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

3.3. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 06.07.2018r. o godzinie 10:30 w siedzibie Administracji SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie, przy ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin, w gabinecie Kierownika, wejście przez Sekretariat, parter.

3.4. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Przy ocenie ofert Komisja Przetargowa będzie się kierowała kryterium najwyższej stawki czynszu za 1 m² powierzchni.

3.5. Komisja Przetargowa w części jawnej:

 1. podaje liczbę otrzymanych ofert,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

3.6. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

 1. nie odpowiadają warunkom przetargu,
 2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych objętych formularzem- Oferta cenowa lub dane te są niekompletne,
 4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

3.7 W części niejawnej przetargu Komisja Przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

3.8. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

3.9. Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż trzy dni od zamknięcia przetargu.

3.10 Przedstawicielem zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Katarzyna Zaremba tel. (91) 311 47 12 : w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

4)  Miejsce i termin składania ofert.

 

4.1. Oferty sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu, należy składać w siedzibie Administracji SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie, ul. Wyspiańskiego 24, w Sekretariacie (parter), do dnia 06.07.2018r., do godziny 10:00, a oferty nadesłane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

4.2. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Administracji SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie mieszczącej się przy ul. Wyspiańskiego 24, w gabinecie Kierownika (parter, przy Sekretariacie) w dniu 06.07.2018r., o godzinie 10:30 .

4.3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru ofert oraz możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz możliwość zmiany warunków przetargu.

 

5) Organizator przetargu nie żąda wniesienia wadium.

6) W zakresie nieuregulowanym odrębnie w Ogłoszeniu  do prowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, z siedzibą: ul. Wyspiańskiego 24,   70-497 Szczecin,

Dane kontaktowe:

-kontakt listowny na adres: ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin

- kontakt telefoniczny: 091 311 47 10

- kontakt e-mail: sekretariat@spzozsw.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie jest Pani/Pani:

- Jakub Schalczewski

Dane do kontaktu:

listownie: ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin

adres e-mail: iod@spzozsw.pl

telefon: 091 311 47 16

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z publicznym przetargiem pisemnym nieograniczonym na wynajęcie pomieszczenia nr 12 o łącznej powierzchni 13,9 m² w budynku Przychodni SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie protetyki słuchu na okres 3 lat

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w publicznym przetargu na najem nieruchomości stanowiącej majątek publiczny; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2]
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

   

   6.  Załączniki do Ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 – oferta cenowa,
 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

 

 

ZATWIERDZAM:

 

 

………………………………………………………………….

podpis kierownika wynajmującego

lub osoby przez niego upoważnionej

 

 [1] Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przetargu

[2] Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 /BIPJednostkiFiles/file/SPZOZ/29_06_2018_Przetarg/20180629125350818.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/SPZOZ/29_06_2018_Przetarg/20180629125516818.pdf


udostępnił: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, wytworzono: 2018/06/29, odpowiedzialny/a: SPZOZSzW, wprowadził/a: Jakub Schalczewski, dnia: 2018/06/29 13:22:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Schalczewski 2018/06/29 13:22:02 nowa pozycja