przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Zamawiający: SP ZOZ SzW

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107550-2013 z dnia 2013-03-18 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej w budynku ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97. Szczegółowy opis.
Termin składania ofert: 2013-04-04


Szczecin: Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie. Numer sprawy: SPZOZSzW/PN/1/2013
Numer ogłoszenia: 189118 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 107550 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, faks 091 4221287 w. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie. Numer sprawy: SPZOZSzW/PN/1/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej w budynku ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:14.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • OPTIMA IZOLACJE Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok. 415/416, 00-896 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 61108,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:51702,78
  • Oferta z najniższą ceną:44075,01/ Oferta z najwyższą ceną: 107306,17
  • Waluta:PLN.

 

 


udostępnił: AP, wytworzono: 2013/05/15, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/05/15 07:53:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/05/15 07:53:32 nowa pozycja