przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg rtg

Zamawiający: SP ZOZ SzW

Szczecin, dnia 24 października 2013r.

 

 

 

Znak sprawy:       SPZOZSzW/PN/3/2013

Dotyczy:przetargu nieograniczonego pt. DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO – PŁUCNYCH Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ,APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KOLOROWYM  DOPPLEREM ORAZ SYSTEMU DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI PACS/RISW PODZIALE NA CZĘŚCI NA POTRZEBY   SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) – dalej p.z.p., zawiadamia o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

ad.1)

Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno – płucnych z przenośnym panelem cyfrowym oraz systemem radiografii cyfrowej.

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie w zakresie części I złożono jedną (1) ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą. Ofertę złożył Wykonawca:

 

SIEMENS Sp. z o.o.

Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa


 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 80 punktów na 80 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 410.609,58 zł
 2. Koszty eksploatacji – 20 punktów na 20 możliwych do uzyskania, na podstawie poniższych danych:
  1. Nazwa i wartość brutto najdroższej części zamiennej (Detektor typ: Portable detector 4336R, kwota 337.451,40 zł
  2. Częstotliwość wymiany powyższej części (120 miesięcy)

Łączna liczba punktów 100

 

Część II - system dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie w zakresie części II złożono jedną (1) ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą. Ofertę złożył Wykonawca:

 

SYNEKTIK S.A.

Ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:

Cena – 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 159.999,84 zł

Łączna liczba punktów 100.

 

Część III – aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie w zakresie części III złożono jedną (1) ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą. Ofertę złożył Wykonawca:

 

SIEMENS Sp. z o.o.

Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa


 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 80 punktów na 80 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 137.981,67 zł
 2. Koszty eksploatacji – 20 punktów na 20 możliwych do uzyskania, na podstawie poniższych danych:
  1. Nazwa i wartość brutto najdroższej części zamiennej (monitor typ: Assembly, FPD, 17” X300 PE, kwota 20.968,20 zł)
  2. Częstotliwość wymiany powyższej części (84 miesiące)

Łączna liczba punktów 100

 

 

 

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)Wybór najkorzystniejszej ofery wraz z podpisem


udostępnił: SP ZOZ SzW, wytworzono: 2013/10/25, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/10/25 09:34:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/10/25 09:34:53 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/10/25 09:31:47 nowa pozycja