przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji

Zamawiający: SP ZOZ SzW

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 383218-2013 z dnia 2013-09-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno - płucnych z przenośnym...
Termin składania ofert: 2013-10-04


Numer ogłoszenia: 405514 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 383218 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, fax. 091 4221287 w. 35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pok. nr 2.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pok. nr 2.


Szczecin, dnia 07.10.2013r.

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

 

Znak sprawy:       SPZOZSzW/PN/3/2013

Dotyczy:                przetargu nieograniczonego pt. DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO – PŁUCNYCH Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ,APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KOLOROWYM  DOPPLEREM ORAZ SYSTEMU DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI PACS/RISW PODZIALE NA CZĘŚCI NA POTRZEBY   SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH
W SZCZECINIE

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907) udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

 

Dotyczy Załącznik nr 1A: Płaski przenośny panel cyfrowy używany w stole i na statywie

 1. Proszę o określenie czy w/w panel ma być bezprzewodowy czy przewodowy?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z panelem cyfrowym bezprzewodowym lub przewodowym.

 

Dotyczy: Komplet sprzętu do wykonania testów podstawowych:

 1. Proszę o wskazanie, jaki zakres testów podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 51, poz. 256), ma być wykonywany tym sprzętem?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostawy kompletu sprzętu i fantomów niezbędnych do wykonywania pełnego zakresu testów podstawowych dla radiografii cyfrowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.  w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 51 poz. 265).

 

 1. Dotyczy: Opis techniczny przedmiotu zamówienia - aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem; pkt 65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat o wadze równej 98 kg?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści aparat USG o wadze równej, mniejszej niż 98 kg.

 

 1. Dotyczy: Opis techniczny przedmiotu zamówienia - aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem; pkt 66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat o szerokości równej 51,8 cm? Różnica pomiędzy wymiarem wymaganym przez Zamawiającego a proponowanym przez wykonawcę jest nieznaczna i nie ma wpływu na mobilność aparatu.

Odpowiedź
TAK. Zamawiający dopuści aparat USG o szerokości równej 51,8 cm.

 

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

 

 1. Pyt. 1 Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź

NIE.  Zgodnie z  Zamawiający oczekuje od Dostawcy wskazania jednostki wykonującej usługi serwisowe dostarczanego urządzenia oraz przeszkoli personel.

 

Pytania dotyczące aparatu RTG kostno-płucnego.

 1. Pyt. 2 pkt. 10.

Czy Zamawiający mając na uwadze wysoką jakość kupowanego aparatu będzie wymagał, aby zakres mA wynosił min. 10-800?

Odpowiedź

NIE. Parametry prądu zawarte w SIWZ przez Zamawiającego są wystarczające do zakresu wykonywanych badań RTG oraz zabezpieczają wystarczającą jakość obrazów i są optymalne jeżeli chodzi o dawkę pochłoniętą pacjenta.

 

 1. Pyt. 3 pkt. 11

Czy Zamawiający mając na uwadze wysoką jakość kupowanego aparatu będzie wymagał, aby zakres mAs wynosił min. 0.1-1000? Jest to powszechnie stosowany minimalny zakres nastaw mAs.

Odpowiedź

NIE. Zakres mAs zawarty w SIWZ przez Zamawiającego jest wystarczający do planowanego zakresu wykonywanych badań RTG oraz zabezpieczają wystarczającą jakość obrazów i są optymalne jeżeli chodzi o dawkę pochłoniętą pacjenta.

 

 1. Pyt. 4 pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści aparat z generatorem  obsługującym 768 różnych programów anatomicznych? Ilość ta jest wystarczająca do zaprogramowania wszelkich typów ekspozycji dla 3 różnych techników.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający oczekuje urządzenia o min. Ilości programów anatomicznych 1000. Proponowane rozwiązanie pogarsza jakość oczekiwanego parametru o ok. 25%.

 

 1. Pyt. 5 pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą, w którym moc małego ogniska wynosi 27 kw? Różnica jest znikoma a moc dużego ogniska to aż 75kW.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający oczekuje lampy o określonych parametrach obciążenia  małego i dużego ogniska lampy, które zawarte są w SIWZ, co zabezpieczy długotrwałość jej bezawaryjnego funkcjonowania. Na rynku dostępne są lampy wielu producentów o żądanych przez Zamawiającego parametrach obciążenia ognisk.

 

 

 

 1. Pyt. 6 pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści lamy innych producentów niż Siemens? Wartość wymagana przez zamawiającego jest charakterystyczna dla lampa produkowanych przez firmę Siemens. Prosimy o dopuszczenie lamp o mocy min. 1500kHU.

Odpowiedź

NIE. – Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie mocy cieplnej kołpaka do 1500kHU. Obniżenie o 50% wartości tego parametru pogorszy warunki eksploatacji, może skrócić żywotność lampy rtg i narazić użytkownika na dodatkowe koszty eksploatacyjne. Według wiedzy Zamawiającego na rynku jest wielu producentów ( nie tylko SIEMENS ) mogących dostarczyć lampę RTG o wymaganej przez Zamawiającego pojemności cieplnej kołpaka 3000 kHU.

Odpowiedź

 

 1. Pyt. 7 pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści system, w którym zakres przesuwu detektora w stole wynosi 53cm? Różnica jest niezauważalna w trakcie pracy.

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści system  z zakresem przesuwu detektora w stole min.53 cm.

 

 1. Pyt. 8 pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści system, w którym odległość detektora od blatu stołu wynosi 10cm? Parametr ten nie ma wartości użytkowej i ma na celu wyłącznie wykluczenie konkurencji.

Czy Zamawiający dopuści system, w którym odległość detektora od blatu stołu wynosi 8cm? Parametr ten nie ma wartości użytkowej i ma na celu wyłącznie wykluczenie konkurencji.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający oczekuje jak najmniejszej odległości detektora od blatu stołu, co ma wpływ na ewentualne powiększenie obrazu oraz rzeczywiste wymiary badanych narządów. Na rynku jest wielu Dostawców mogących spełnić oczekiwania Zamawiającego Pytający  proponuje Zamawiającemu pogorszyć jakość parametru aż o 66%.

 

 1. Pyt. 9 pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 220cm? Różnica to 15cm i nie wpływa znacząco na funkcjonalność systemu.

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści stół o długości blatu 220 cm.

 

 1. Pyt. 10 pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zakres ruchu porzecznego blatu wynosi 24cm? Różnica jest znikoma.

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści aparat o zakresie ruchu poprzecznego blatu 24 cm.

 

 1. Pyt. 11 pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści system z regulowaną wysokością, jako rozwiązanie lepsze niż oczekiwane?

Czy Zamawiający dopuści system, w którym wysokość stołu wynosi 84cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści jako alternatywne rozwiązanie system o regulowanej wysokości blatu stołu.
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na system, w którym stała wysokość blatu wynosi 84 cm. Jest to za wysoko i pogarsza komfort pacjenta oraz pracy technika.

 

 1. Pyt. 12 pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści kratkę przeciw rozproszeniową o ogniskowej 86-112cm?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w systemie z zastosowaniem rozwiązania z ruchomą lub nieruchomą kratką przeciwrozproszeniową przy nieruchomej o ogniskowej 115 cm i gęstości minimalnej 80 linii/cm przy ruchomej 86 – 112 cm i minimalnej gęstości 60 linii/cm  co pozwoli uzyskać wysoką jakość zdjęć oraz obniżyć parametry ekspozycji.

 

 1. Pyt. 13 pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści kratkę przeciw rozproszeniową o gęstości 40lini/cm?

Odpowiedź

NIE. Pytający proponuje pogorszenia jakości w/wym. parametru o 50%. Szerzej opisane zostało to w odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 12.

 

 1. Pyt. 14 pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści system, w którym pochłanialność blatu stołu wynosi 0,8mm Al

Odpowiedź

TAK. - Zamawiający dopuści system, w którym pochłanialność blatu stołu wynosi 0,8mm Al

 

 1. Pyt. 15 pkt. 41

Zamawiający wymaga, aby system pozwalał na wykonywanie zdjęć poza stołem a jednocześnie wymaga kolumny zintegrowanej ze stołem i minimalnym zakresie ruchu wzdłużnego kolumny 135cm, co zaprzecza poprzedniemu wymaganiu. Prosimy o zmianę zapisów na dopuszczenie kolumny nie zintegrowanej ze stołem i ruchu wzdłużnym kolumny min 240cm.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający przyjął optymalne rozwiązanie  pozwalające wykonywać oczekiwany zakres badań RTG na dwóch stanowiskach pracy. W pracowni nie przewiduje się wykonywania zdjęć RTG przyłóżkowych tak jak to w szpitalu i  poza stołem RTG. Planujemy wykonywanie badań jedynie przy statywie do klatek i na stole RTG. W związku z tym rozwiązanie opisane w SIWZ jest wystarczające dla Zamawiającego

 

 1. Pyt. 16 pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści system, w którym minimalna wysokość statywu od podłogi wynosi 41cm?

Odpowiedź

NIE. Pytający proponuje pogorszenie jakości parametru o 6 cm. Na rynku są Dostawcy mogący spełnić oczekiwania Zamawiającego. Oczekiwane rozwiązanie ułatwi wykonującym badanie wykonywanie zdjęć stawów kończyn dolnych w pozycji stojącej bez potrzeby korzystania ze stołu RTG.

 

 1. Pyt. 17 pkt. 53

Czy Zamawiający dopuści kratkę przeciw rozproszeniową o gęstości 40lini/cm.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający udzielił odpowiedzi  w pytaniu 12 dot. pkt.37 SIWZ oraz pytaniu 13 dot. pkt.38 SIWZ.

 

 

 

 

 1. Pyt. 18 pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści system, w którym wielkość pixela w detektorze wynosi 143um? Różnica jest znikoma.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający przyjął optymalną wartość graniczną tego parametru, która zabezpiecza odpowiednią jakość generowanego obrazu RTG. Na rynku są dostępne panele cyfrowe spełniające wymagania Zamawiającego. Pogorszenie jakości tego parametru będzie miało wpływ na otrzymywane obrazy RTG.

 

 1. Pyt. 19 pkt. 57

Czy Zamawiający mając na uwadze maksymalną funkcjonalność kupowanego aparatu będzie wymagał, aby rozmiar detektora wynosił min. 43x43? Wymagany detektor sprawdza się jako detektor mobilny w stole w przypadku systemu dwu detektorowego, gdzie drugi detektor o rozmiarach 43x43cm jest wbudowany w statywie. Przy założeniu zakupu jednego detektora dla statywu i stołu wymagane jest zastosowanie detektora min. 43x43cm ze względu na badania odległościowe klatek piersiowych, przy których zastosowanie detektora mniejszego 36x43 może okazać się niewystarczająca.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający przyjął za użyteczny format min. 35x42 cm ogólnie używany od wielu lat w radiografii klasycznej i dotychczas jest to format wystarczający. Wprowadzanie nietypowego formatu detektora 43x43cm jako parametru granicznego narusza zasady konkurencji oraz nie ma wpływu na jakość wykonywanych zdjęć z użyciem techniki cyfrowej zastępującej radiografię klasyczną. Stosowany format „największej kasety 35x42 cm” jest formatem w pełni wystarczającym w radiografii. SIWZ dopuszcza zaproponowanie Zamawiającemu przez Dostawcę większego formatu detektora.

 

Pytania dotycząc aparatu USG

 1. Pyt. 20 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem częstotliwości pracy do 12 MHz? Zamawiający nie wymaga głowic pracujących w zakresie do 13 MHz.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający oczekuje zakresu pracy aparatu 2 – 13 MHz  z uwagi na zakres pracy głowicy liniowej  5 -12 MHz +/- 1 MHz. Niższy zakres pracy nie pozwoli w rzeczywistości korzystać z w/wym. głowicy.

 

 1. Pyt. 21 pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z częstotliwością odświeżania obrazu "frame rate" 770 Hz? Taka różnica, przy tak wysokich wartościach, nie zmienia możliwości diagnostycznych ani komfortu pracy operatora.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający w SIWZ przyjął pewne graniczne kryteria jakościowe urządzenia. Nieprawdą jest, że parametr „Frame rate”  nie wpływa na jakość pracy urządzenia. Pytający proponuje Zamawiającemu obniżenie jakości parametru o blisko 30%

 

 1. Pyt. 22 pkt.  23

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem bramki dopplerowskiej od 0,5mm do 15mm?

Odpowiedź

NIE.  Proponowane przez Pytającego obniżenie parametrów zakresu bramki dopplerowskiej ma wpływ na jakość i czułość wykonywanego badania naczyń na co Zamawiający nie może sobie pozwolić.

 

 

 

 

 

 1. Pyt. 23 pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z maksymalną wartością częstotliwości PRF 14kHz w trybie CD?

Odpowiedź

NIE. Wartość maksymalna częstotliwości PRF  w trybie CD ma wpływ na jakość badania USG z wykorzystaniem  kolorowego Dopplera. Pytający proponuje obniżenie wartości parametru o ponad 30% o oczekiwań Zamawiającego.

 

 1. Pyt. 24 pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą liniową o zakresie 3-8 MHz? Dysponując drugą głowicą liniową o zakresie do 12 MHz Zamawiający ma większe możliwości diagnostyczne i jest to rozwiązanie korzystniejsze.

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści aparat USG z głowicą liniową z zakresem częstotliwości 3 – 8 MHz.

 

 1. Dot. Załącznika nr 7b do SIWZ, Projekt Umowy, § 5 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1 ”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych.

 

 1. Dot. Załącznika nr 7b do SIWZ, Projekt Umowy, § 5 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie:

 1. w wykonaniu przedmiotu umowy,
 2. w przystąpieniu do dokonania naprawy gwarancyjnej,

- w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 5% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1 ”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych.

 

 1. Dotyczy: Opis techniczny przedmiotu zamówienia – aparat RTG, pkt. 37.

Czy Zamawiający dopuści aparat z nieruchomą kratką o ogniskowej 115 cm? Jest ona specjalnie dostosowana do wykonywania zdjęć z użyciem detektora cyfrowego w stole pacjenta m.in. poprzez zastosowanie gęstości 80 linni /cm.

Odpowiedź

TAK.  Zamawiający dopuści rozwiązanie z aparatem z nieruchomą kratką o ogniskowej 115 cm w stole pacjenta  i o gęstości 80 linii/cm.

 

 

 

 1. Dotyczy: Opis techniczny przedmiotu zamówienia – aparat RTG, pkt. 45.

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym obrót lampy wokół osi pionowej +/- 90 st. jest wykonywany wokół osi mocowania wysięgnika z lampą tuż przy kolumnie? Taki ruch jest łatwiejszy do wykonania ponieważ nie wymaga obrotu całą kolumną i umożliwia bezproblemowe wykonanie zdjęcia poza stołem.

Odpowiedź

TAK.- Zamawiający dopuści aparat RTG w którym obrót lampy wykonywany jest wokół osi pionowej +/- 90 st. wokół osi mocowania wysięgnika z lampą tuż przy kolumnie.

 

 1. Dotyczy: Opis techniczny przedmiotu zamówienia – aparat RTG, pkt. 52.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie do statywu zestawu nieruchomych kratek przeciwrozproszeniowych o ogniskowych z zakresu 115 -180 cm specjalnie dopasowanych do wykonywania zdjęć z użyciem detektora cyfrowego? Proponowane rozwiązanie umożliwia wykonywanie na statywie zdjęć ze wszystkich standardowych odległości w zakresie SID 115 – 180 cm.

Odpowiedź

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie do statywu zestawu nieruchomych kratek przeciwrozproszeniowych o ogniskowych z zakresu 115 – 180 cm specjalnie dostosowanych do wykonywania zdjęć z użyciem detektora cyfrowego.

 

 1. Dotyczy: Opis techniczny przedmiotu zamówienia – aparat RTG, pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści system o wielkości pojedynczego piksela 139 μm? To niewielka różnica w porównaniu z obecnym wymaganiem zapewniająca bardzo dobrą rozdzielczość, a równocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że jest to bardzo mała wartość porównując z niektórymi detektorami do cyfrowej radiografii innych firm, które miewają piksele o wielkości 182 μm, czy nawet 200 μm.

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuszcza system o wielkości pojedynczego piksela 139 μm.

 

 1. Dotyczy: Opis techniczny przedmiotu zamówienia – aparat RTG, pkt. 62.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stację technika z procesorem Intel Core Dual min. 2,0 GHz, z dyskiem twardym SATA HDD, z pamięcią min. 2 GB oraz z napędem do archiwizacji na CD oraz DVD jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stację technika z procesorem Intel Core Dual min. 2.0 GHz z dyskiem twardym SATA HDD, z pamięcią min. 2 GB oraz napędem do archiwizacji na CD oraz DVD.

 

 1. Dotyczy: SIWZ wraz z załącznikami.

Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o"zamówieniach publicznych" - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę:  każdorazowo, gdy w SIWZ mowa o świadczeniach nieodpłatnych, zmianę zapisu zgodną ze stanem faktycznym: „w ramach ceny umowy”.

 

Odpowiedź

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisów SIWZ dokonując odpowiedniej modyfikacji.

 

Załącznik nr 7a i 7c do SIWZ

 

§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy gwarancja producenta nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie udzielonej gwarancji dokonać w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §1 ust. 1 przeglądy gwarancyjne, w ilości wskazanej przez producenta, jednak nie mniej niż 1 w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach określonych w gwarancji producenta”.

 

Załącznik nr 7b do SIWZ

 

§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy gwarancja producenta nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie udzielonej gwarancji dokonać w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §1 ust. 1 przeglądy gwarancyjne, w ilości wskazanej przez producenta, jednak nie mniej niż 1 w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach określonych w gwarancji producenta”.

 

§ 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 1 ust. 1 co najmniej 2 przeglądów gwarancyjnych w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej”.

 

Załącznik nr 2a do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy

Poz. 223- min. 2 przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej uzgodnione z zamawiającym

 

 1. Dotyczy: SIWZ wraz z załącznikami.

Czy Zamawiający potwierdza, że ‘dni robocze’ należy rozumieć, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający potwierdza, że „dni robocze” należy rozumieć jako dni od poniedziałku do piątku.

 

 1. Dotyczy: Projekt umowy – Zał. Nr 7a; §2 ust. 3 oraz Zał. Nr 7b, §2, ust. 2 oraz Zał. Nr 7c, §2, ust. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie procedur odbiorowych, zgodnie z proponowaną treścią:

 

Zał. Nr 7a; §2 ust. 3

W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i wyznaczy mu termin, nie dłuższy niż 14 dni na ich usunięcie. Po usunięciu przez Wykonawcę wad Strony przystąpią do kontynuowania odbioru zgodnie z ust 2. Podpisaniu protokołu nie sprzeciwiają się nieistotne usterki nie wpływające na możliwość korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zał. Nr 7b, §2, ust. 2.

Z okoliczności wydania i realizacji przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku prac instalacyjnych a w szczególności terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Podpisaniu protokołu nie sprzeciwiają się nieistotne usterki nie wpływające na możliwość korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Zał. Nr 7c, §2, ust. 2.

Z okoliczności wydania i realizacji przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku prac instalacyjnych a w szczególności terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Podpisaniu protokołu nie sprzeciwiają się nieistotne usterki nie wpływające na możliwość korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

 1. Dotyczy: Projekt umowy – Zał. Nr 7a; §4, ust. 9. Oraz Zał. Nr 7b, §4, ust. 10 oraz Zał. Nr 7c, §4, ust. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków rękojmi?

Nr 7a; §4, ust. 9   

Okres rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji. Strony zgodnie przyjmują, że uprawnienia gwarancyjne będą realizowane w pierwszej kolejności przed uprawnieniami rękojmianymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Zał. Nr 7b, ust. 10.

Okres rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji. Strony zgodnie przyjmują, że uprawnienia gwarancyjne będą realizowane w pierwszej kolejności przed uprawnieniami rękojmianymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Zał. Nr 7c, §4, ust. 9.

Okres rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji. Strony zgodnie przyjmują, że uprawnienia gwarancyjne będą realizowane w pierwszej kolejności przed uprawnieniami rękojmianymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

 1. Dotyczy: Projekt umowy – Zał. Nr 7a; §4 oraz Zał. Nr 7b, §4 oraz Zał. Nr 7c, §4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków przedłużania gwarancji poprzez dodanie proponowanego zapisu?

Istotna naprawa lub wymiana przedmiotu umowy lub jego części skutkuje wyłącznie przedłużeniem gwarancji o czas niesprawności urządzenia wywołanego wadą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

 

 

 1. Dotyczy: Projekt umowy – Zał. Nr 7a; §4 oraz Zał. Nr 7b, §4 oraz Zał. Nr 7c, §4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków gwarancji poprzez dodanie proponowanego zapisu?

Gwarancją nie są objęte:

      a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

      - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

      b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie warunków gwarancji poprzez dodanie  zapisu.

Załącznik nr 7a i 7c do SIWZ -  § 4 dodaje się ust. 12

Załącznik nr 7b do SIWZ - § 4 dodaje się ust. 13

- w brzmieniu:

„Gwarancją nie są objęte:

      a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

      - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

      b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne”.

 

 1. Dotyczy: Projekt umowy – Zał. Nr 7a; §5 oraz Zał. Nr 7b, §5 oraz Zał. Nr 7c, §5.

Ponieważ kary umowne nie są opodatkowane VAT uprzejmie prosimy o zmianę i obliczanie kar umownych od kwot netto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

 1. Dotyczy: Projekt umowy – Zał. Nr 7a; §5 oraz Zał. Nr 7b, §5 oraz Zał. Nr 7c, §5.

Czy z uwagi na zachowanie równowagi stron umowy Zamawiający wyrazi zgodę przy ustalaniu wysokości kar umownych klauzuli:„nie więcej, niż 10% wynagrodzenia umownego netto”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

 1. Dotyczy: Projekt umowy – Zał. Nr 7a; §5 oraz Zał. Nr 7b, §5 oraz Zał. Nr 7c, §5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności po stronie wykonawcy:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 25% wartości netto umowy. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę

 

możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

 1. Dotyczy: Projekt umowy – Zał. Nr 7a; §7 oraz Zał. Nr 7b, §7 oraz Zał. Nr 7c, §7.

Prosimy uprzejmie o doprecyzowanie zapisów poprzez dodanie postanowienia:

Odstąpienie od umowy w przypadkach o których mowa w pkt 1) – 3) winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego, nie krótszego niż 5 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji postanowień umownych.

W § 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„Odstąpienie od umowy w przypadkach o których mowa w pkt 1) – 3) winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego, nie krótszego niż 5 dni roboczych”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału
XIV SIWZ otrzymuje brzmienie:

 1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, w terminie do dnia 11.10.2013r. do godziny 09:30.
 2. Otwarcie ofert nastąpi11.10.2013r. w siedzibie Zamawiającego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecinpok. nr 2 o godz. 10:00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału”.

Powyższe zmiany wymagają aktualizacji terminu wskazanego w rozdziale XIII pkt. 8 SIWZ.

 

Powyższe informacje stanowią modyfikację SIWZ i należy je traktować jako integralną część SIWZ.


udostępnił: SP ZOZ SzW, wytworzono: 2013/10/07, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/10/07 12:56:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/10/07 12:56:50 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/10/07 12:34:16 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/10/07 12:19:37 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/10/07 12:13:30 nowa pozycja