przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
Al. Wojska Polskiego 97
70-481 Szczecin

na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami)

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu”.
Znak sprawy SP ZOZ SzW/PN1/2017

1. Bezpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: http://www.spzozsw.pl/wydarzenia.html
- odebrać w siedzibie przy al. Wojska Polskiego 97, pok. 2 (sekretariat), w godzinach od 8.00 – 15.00.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ).

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Termin realizacji zamówienia: max 180 dni od daty podpisania umowy.

5. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania ofert, z należytą starannością co najmniej: jedno zamówienie polegające na wykonaniu dostawy i wdrożeniu w jednostce ochrony zdrowia, medycznego systemu informatycznego obejmującego elektroniczną dokumentację medyczną oraz e-usługi w tym rozliczenia z NFZ i komercyjne, oraz dostawę infrastruktury sprzętowej o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 300 000 zł netto;
- spełniają warunki określone w SIWZ

6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej należy przedstawić również umową spółki) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 niniejszej ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ);
- wykaz zrealizowanych dostaw/wdrożeń, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie/wdrożeniu stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy/wdrożenia te zostały wykonane należycie;
- wykaz osób dedykowanych do wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ)

7. Nie wymaga się wpłaty wadium.

8. Kryteria oceny ofert: cena oferty: cena oferty – 60%, koszt utrzymania systemu w okresie pogwarancyjnym w skali roku – 40%.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 13 czerwca 2017r. do godz. 10:30 wyłącznie w pokoju nr 2 (Sekretariat).

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. 2 (Sekretariat).

11. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

15. Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2017 pod numerem 89820-2017.
 Przetargi - zmiany SIWZu:
Tytuł
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Załączniki:

udostępnił: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, wytworzono: 2017/05/30, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/05/30 12:24:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/05/30 12:24:02 nowa pozycja