przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kos

Zamawiający: SP ZOZ SzW

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 383218-2013 z dnia 2013-09-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno - płucnych z przenośnym...
Termin składania ofert: 2013-10-04


Szczecin: DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO - PŁUCNYCH Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ, APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KOLOROWYM DOPPLEREM ORAZ SYSTEMU DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI PACS/RIS W PODZIALE NA CZĘŚCI NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE
Numer ogłoszenia: 466660 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 383218 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, faks 091 4221287 w. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO - PŁUCNYCH Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ, APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KOLOROWYM DOPPLEREM ORAZ SYSTEMU DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI PACS/RIS W PODZIALE NA CZĘŚCI NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno - płucnych z przenośnym panelem cyfrowym oraz systemem radiografii cyfrowej. Część II - system dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS. Część III - aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a, 2a, 3a do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 4.Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.11.10.00-1, 48.18.00.00-3, 33.11.22.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: APARAT RENTGENOWSKI STACJONARNY DO ZDJĘĆ KOSTNO - PŁUCNYCH Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIEMENS Sp. z o.o, Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 388888,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 410609,58
 • Oferta z najniższą ceną: 410609,58 / Oferta z najwyższą ceną: 410609,58
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: System dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SYNEKTIK S.A., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 159999,84
 • Oferta z najniższą ceną: 159999,84 / Oferta z najwyższą ceną: 159999,84
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIEMENS Sp. z o.o., Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138888,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 137981,67
 • Oferta z najniższą ceną: 137981,67 / Oferta z najwyższą ceną: 137981,67
 • Waluta: PLN.

 


udostępnił: SP ZOZ SzW, wytworzono: 2013/11/18, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/11/18 07:48:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/11/18 07:48:09 nowa pozycja