przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu PN2

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

Al. Wojska Polskiego 97

70-481 Szczecin

na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami)

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu”.

Znak sprawy SP ZOZ SzW/PN2/2017

 

 1. Bezpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

- pobrać ze strony internetowej: http://www.spzozsw.pl/wydarzenia.html

- odebrać w siedzibie przy al. Wojska Polskiego 97, pok. 2 (sekretariat), w godzinach od 8.00 – 15.00.

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 3. Termin realizacji zamówienia: max 180 dni od daty podpisania umowy.
 4. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

                    - spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

                   - wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania ofert, z należytą starannością  co najmniej: jedno zamówienie polegające na wykonaniu dostawy i wdrożeniu w jednostce ochrony zdrowia, medycznego systemu informatycznego obejmującego elektroniczną dokumentację medyczną oraz e-usługi w tym rozliczenia z NFZ i komercyjne, oraz dostawę infrastruktury sprzętowej o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 300 000 zł netto;

                     - spełniają warunki określone w SIWZ   

 

 1.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

                      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji                              działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej należy przedstawić również               umową spółki) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu                                     składania ofert;

                         - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 2 ust. 1                 ustawy Pzp oraz, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1  niniejszej                                          ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ);

                         - wykaz zrealizowanych dostaw/wdrożeń, odpowiadających swoim rodzajem i wartością                                 dostawie/wdrożeniu stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości                      oraz daty i miejsca wykonania sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5                               wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy/wdrożenia te zostały wykonane                          należycie;

         - wykaz osób dedykowanych do wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ),

             - opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności,

                          - pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w                         imieniu podmiotu składającego ofertę.

                              

7. Nie wymaga się wpłaty wadium.

8. Kryteria oceny ofert: cena oferty: cena oferty – 60%, koszt utrzymania systemu w okresie pogwarancyjnym w skali roku – 40%.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 29 czerwca 2017r. do godz. 10:30 wyłącznie w  pokoju nr 2 (Sekretariat).

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2017r. o godz. 11:00  w siedzibie Zamawiającego pok. 2 (Sekretariat).

11. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

15. Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2017r. pod numerem 99704-2017.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

AL. WOJSKA POLSKIEGO 97

70-481 SZCZECIN

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLIONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

 

„ DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI CZĘŚCI MEDYCZNEJ JEDNOSTKI DLA SP ZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU”.

 

 

SPIS TREŚCI:

 Rozdział 1:     Nazwa i adres zamawiającego

 Rozdział 2:     Tryb udzielenia zamówienia

 Rozdział 3:     Opis przedmiotu zamówienia

 Rozdział 4:     Forma oferty

 Rozdział 5:     Termin wykonania zamówienia

 Rozdział 6:     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny              spełnienia tych warunków

Rozdział 7:      Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu                               potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Rozdział 8:      Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób                            uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 9:      Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 10:    Termin związania ofertą

Rozdział 11:    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 12:    Wybór najkorzystniejszej oferty

Rozdział 13:    Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Rozdział 14:    Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

 

 

 

Szczecin, dnia 22.06.2017.

 

 

 

 

 

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

            al. Wojska Polskiego 97

            70-481 Szczecin

            tel/fax. 091 422 12 45

            NIP 852-22-08-689

            REGON 810821342

 

 1.  Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie z podziałem na dwa zadania:
   1. Dostawę sprzętu komputerowego, obejmującego fizyczne zainstalowanie serwera, stacji roboczych i pozostałych urządzeń, instalację oprogramowania serwerowego, bazodanowego oraz stacji roboczych z przeniesieniem praw do licencji, konfigurację VPN i przygotowanie systemu do pracy zgodnie z częścią II, III i IV Załącznika Nr 1 Specyfikacji Technicznej stanowiącej integralną część umowy;
   2. Wdrożenie Systemu Informatycznego wraz ze szkoleniem personelu, szkoleniem administratorów, przeniesieniem danych poprzedniego systemu Zamawiającego w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ, uruchomienie Systemu z zapewnieniem pełnej funkcjonalności zgodnie z częścią V, VI i VII Załącznika Nr 1 Specyfikacji Technicznej oraz harmonogramem prac, o którym mowa w §3 ust 3 umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

 

 1. Wykaz lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej.

 

kody wg CPV:

 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowaniem                   i zawartością

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30200000-1 Urządzenia komputerowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego

48820000-2 Serwery

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

71356300-1 Usługi wsparcia technicznego

72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

 

Szczegółowe parametry zawarte są w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie zastrzega powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
 5. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

           

 1. Forma oferty
  1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
  3. Oferta cenowa musi być sporządzona na Formularzu Oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
  4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
  5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
  6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
  7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
  8. Oferta musi zawierać całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  9. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).
  10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
  11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu.
  12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
   1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pok. 2, przetarg nieograniczony, „oferta na ……” oraz „nie otwierać przed 29 czerwca 2017r., godz. 11:00” – bez nazwy i pieczątki wykonawcy.
   2. wewnętrzna koperta powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
  13. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 4.12, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym w pkt 11.1). 
  14. Do oferty należy dołączyć spis treści z podanymi stronami kolejnych dokumentów.
  15. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy a uprawnienie to powinno być stwierdzone wypisem w KRS lub ewidencji gospodarczej albo podpisane przez osobę umocowaną do tych czynności przez osobę (osoby) uprawnioną(e). Gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia
  1. Termin realizacji zamówienia będzie podzielony na etapy (zadania):
  2.  Etap I umowy w ciągu 40 dni roboczych, liczony od dnia podpisania umowy;
  3. Etap II umowy w ciągu 180 dni roboczych, liczony od dnia podpisania umowy.
  4. Szczegółowy harmonogram prac w ramach realizacji etapów (zadań), o których mowa w ust. 5.1.1. i 5.1.2. zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zamawiający w terminie 3 dni od doręczenia harmonogramu zaakceptuje lub wniesie do niego uwagi, które Wykonawca uwzględni.
  5. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru zamówienia.
  6. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi min 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru zamówienia.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
  1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
  2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, co oznacza że podmiot został zarejestrowany we właściwym rejestrze,
   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza że wykażą się wykonaniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert:

- jednego zamówienia o wartości co najmniej 300.000 zł netto, odpowiadającego rodzajowo przedmiotowi zamówienia (dostawy i wdrożeniu w jednostce ochrony zdrowia, medycznego systemu informatycznego obejmującego elektroniczną dokumentację medyczną oraz e-usługi oraz dostawę infrastruktury sprzętowej o wartości łącznej nie mniejszej niż wartość złożonej oferty ogółem (w jednej umowie) i potwierdzą, że umowa ta została wykonana należycie (Załącznik nr 5).

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, że posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnejz tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 100 000,00 zł, w  przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (Załącznik nr 6), w tym:

 

 1. Jeden kierownik projektu, który posiada:
  • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego,
  • Wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki lub zbliżonej,
  • Doświadczenie w realizacji minimum 2 projektów obejmujących dostawę i wdrożenie medycznego systemu informatycznego na stanowisku kierownika projektu,
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektami, zgodnie z metodyką PRINCE2 lub równoważną metodyką zarządzania projektami,
  • Certyfikat na poziomie PRINCE2 Practitioner lub certyfikatu PMI-PMP (Project Menagement Professional) lub równoważny certyfikat z metodyki zarządzania projektami,
 2. Minimum trzech specjalistów uczestniczących we wdrożeniu minimum jednego systemu informatycznego (HIS), z których każdy:
  • Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych (HIS),
  • Posiada certyfikat PRINCE na poziomie Foundation lub równoważny,

 

 1. Minimum jeden specjalista ds. utrzymania, który:
  • Brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w roli specjalisty ds. utrzymania systemów informatycznych w co najmniej dwóch projektach informatycznych,
  • Posiada doświadczenie w zakresie utrzymania systemów informatycznych potwierdzone aktualnym certyfikatem ITIL Expert v2 lub równoważnym,
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa                 w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
   • wykaz wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu dostawy i wdrożeniu w jednostce ochrony zdrowia, medycznego systemu informatycznego obejmującego elektroniczną dokumentację medyczną oraz e-usługi w tym rozliczenia z NFZ i komercyjne, oraz dostawę infrastruktury sprzętowej o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 300 000 zł netto, (Załącznik nr 5).
   • wykaz osób dedykowanych do wykonania zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ)
   • opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 100 00,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24                             ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4) ,
   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
   3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
  3. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
  4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
   1. Wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ),
   2. Wypełnioną Specyfikację Techniczną (Załącznik nr 1 do SIWZ),
   3. Dokumenty i oświadczenia wynikające z pkt. 6.3 w przypadku korzystania w celu wykonania zamówienia z zasobów innych podmiotów.
  5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:
   1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowegopotwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność    z oryginałem.

 1. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność    z oryginałem.

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnegow zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność oryginałem.

 1. oświadczenie Wykonawcyo braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu pisemnie, faksem lub elektronicznie, przy czym przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
  2. Zamawiający urzęduje w dniach pracujących (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:00.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, adres e-mail Zamawiającego: przetargi@spzozsw.pl.
  4. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającymi a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
  5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłączenie na ten adres.
  6. Osobami ze strony Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Katarzyna Zaremba, tel. 091/ 422 12 45 w. 27 – kontakt formalno-prawny

Marcin Kasprzak, tel. 091 422 12 45 w. 35 – kontakt merytoryczny

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.7, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.7.
 4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie.
 7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania, lub jednej ze wskazanych wyżej form porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium
  1. Zamawiający nie wymaga wadium.

 

 1. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 11.1. niniejszej specyfikacji.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pokój nr 2, w terminie do dnia 29 czerwca 2017r., do godziny 10:30.
  2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
  3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
  5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017r., o godzinie 11:00  w Sekretariacie SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie, w pok. 2,  al. Wojska Polskiego 97.  Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Kierownika SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.
  7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
  8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy.

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 

 

Lp.

KRYTERIUM

RANGA

1.

Cena (C)

60%

2.

Koszt utrzymania systemu w okresie pogwarancyjnym w skali roku (K)

40%

 

SUMA (S)

100%

 

 

 

 1. cena - 60 %

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

 

                   najniższa cena ofertowa

C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %

          cena ofertowa w ofercie ocenianej

 

 1.  koszt utrzymania systemu w okresie pogwarancyjnym w skali roku - 40 %

           

            Przez koszt utrzymania systemu w okresie pogwarancyjnym w skali rokurozumie się czynności związane z konserwacją i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu oraz wdrażaniem niezbędnych zmian wymaganych przez Zamawiającego oraz usług aktualizacji wdrożonego systemu informatycznego.

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „koszt utrzymania systemu w okresie pogwarancyjnym w skali roku” (K):

 

 

 

 

                  najniższy oferowany koszt utrzymania systemu

K= ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40 %

            oferowany koszt utrzymania systemu w ofercie ocenianej

         

 

S = C + K

 

 

 1. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
 2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o ty Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
 4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
 6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważni postępowanie.
 7. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 8. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składnia ofert,
 9. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 1. Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  1. Umowa.
   1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
   2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Raiffeisen Polbank SA nr konta 31 1750 1077 0000 0000 0744 4516.
  5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
  6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
  7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
   1. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
   2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.
  8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
  9. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
  10.  Okres, na który Wykonawca wnosi zabezpieczenie – 42 miesiące.
  11.  Zwrot i zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 150 i 150 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
  1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
  2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
   1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
   2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
   3. odrzucenia oferty odwołującego;
   4. opisu przedmiotu zamówienia;
   5. wyboru najkorzystniejszej oferty;
  3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

 

 

Członkowie Komisji Przetargowej:

 

 1. Katarzyna Zaremba - Przewodnicząca
 2. Marcin Kasprzak - Członek
 3. Krzysztof Makaruk - Członek
 4. Piotr Marcinkowski – Członek
 5. Elżbieta Karwecka – Sekretarz

 

 

 

 

 

Kierownik SP ZOZ Szkół Wyższych

 

…………………………………………………..

 

 

 

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, wytworzono: 2017/06/26, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Marcin Kasprzak, dnia: 2017/06/26 10:09:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Kasprzak 2017/06/26 10:09:51 modyfikacja wartości
Marcin Kasprzak 2017/06/26 10:09:03 nowa pozycja