przejdź do treści

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA -Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń dla potrzeb diagnostyki RTG

Zamawiający: SP ZOZ SzW

Szczecin, dnia 25 lipca 2013r.

 

 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie dla potrzeb diagnostyki RTG”

Znak sprawy: SPZOZSzW/PN/2/2013

 

 

Zawiadomienie o WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – dalej p.z.p., zawiadamia o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
  i prawne;
 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

 

Ad.1)

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

„SARMATA” Zakład Ogólnobudowlany Paweł Gągała

Ul. Modrzewskiego 1

71-266 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Cena – 80 punktów na 80 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 190.688,94 zł
 2. Termin udzielonej gwarancji na roboty budowlane (60 miesięcy) – 20 punktów na 20możliwych do uzyskania.

 

Łączna liczba punktów 100

 

Poniżej Zamawiający podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji) wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert oraz łączną punktacją:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Razem

(łączna ilość punktów)

Kolejność ofert wg. kryterium oceny ofert

Cena

Waga kryterium (ilość punktów)

Termin udzielonej gwarancji na roboty budowlane

Waga kryterium (ilość punktów)

MAGNUM-SERVICE Sp. z o o. Sp. komandytowa

Ul. Unisławy 19/6

71-413 Szczecin

197.471,65

77,25

60 m-cy

20

97,25

Oferta druga w kolejności

 

Ad.2)

 

OFERTA NR 1

 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę PPHU PEWNIAK Bernadeta Pewniak, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy p.z.p., który stanowi: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również tych wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postepowaniu”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca pismem z dnia 18 lipca 2013r. został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. do uzupełnienia:

 • listy podmiotównależących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z rozdziałem IX pkt. 3 ust. 1 SIWZ;
 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenia,że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (określone w wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 lipca 2013r. nie uzupełniono ww. wymaganych dokumentów, tym samym Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału
w postepowaniu. Mając powyższe na względzie spełniona została przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania, co w konsekwencji powoduje konieczność odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p.  który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p.

 

 

OFERTA NR 2

 

Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę OPTIMA IZOLACJE Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 28/30 lok. 415/416, 00-896 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p., który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą”
oraz 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy p.z.p., który stanowi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” w związku z art. 82 ust. 2 ustawy p.z.p., który stanowi: „Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgoda zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

 

Uzasadnienie faktyczne:

W toku badania oferty Wykonawcy, Zamawiający stwierdził, iż na załączonym Formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym treść oferty, a jednocześnie będącym oświadczeniem woli Wykonawcy a także na pozostałych dokumentach potwierdzających warunki udziału w postepowaniu brakuje podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (widnieje jedynie pieczęć imienna pełnomocnika zarządu – Robert Goś).

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy p.z.p. ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do zachowania zaś pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 k.c.). Brak stosownego podpisu pod oświadczeniem woli Wykonawcy jest równoznaczny z niedochowaniem pisemnej formy składanej oferty, czyni ją zatem niezgodną z ustawą p.z.p., co w świetle art. 89 ust. 1 pkt 1 stanowi bezwzględną przesłankę do jej odrzucenia.Jednocześnie, Ustawodawca w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy p.z.p. nakazał Zamawiającemu odrzucenie oferty, kiedy o jej nieważności stanowią odrębne przepisy. Przyczyną nieważności czynności prawnej obejmującej złożenie oświadczenia woli jest właśnie niezachowanie formy pisemnej, której obowiązek zachowania został zastrzeżony w ustawie pod rygorem nieważności. Brak zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności nie może być w żaden sposób konwalidowany. Ponieważ konieczną przesłankę ważnego oświadczenia stanowi zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności, to jej niedochowanie powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej. Z tych przyczyn nie może mieć zastosowania przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. Brak podpisu na Formularzu Ofertowym nie stanowi bowiem omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, a świadczy o niezgodności oferty z ustawą p.z.p. oraz jej nieważności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Zamawiający postanawia zatem jak na wstępie i odrzuca ofertę Wykonawcy.

 

Ad.3)

Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą,który złożył najkorzystniejszą ofertę
zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron ustalonym telefonicznie, nie wcześniej jednak niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego pisma,zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy p.z.p.

 

 

 

……………………………

(Kierownik Zamawiającego)

 

 

 

 

 


udostępnił: AP, wytworzono: 2013/07/25, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/07/25 10:53:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/07/25 10:53:12 nowa pozycja