przejdź do treści

O Serwisie

Konkurs na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie


OGŁOSZENIE o konkursie na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, a także na tablicy ogłoszeń SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie. Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z późn.zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 z późn.zm.) oraz w oparciu o przyjęty przez Komisję Konkursową Regulamin Przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie ogłasza konkurs na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Siedziba podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie Aleja Wojska Polskiego 97 70-481 Szczecin Tel. 91 422-12-45 1. Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydat na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z późn.zm.) tj. posiadać: 1. tytuł zawodowy lekarza, bądź lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny; 2. minimum 8 lat pracy w zawodzie lekarza, bądź lekarza dentysty. 2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata: 1. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego. 2. Znajomość ustawy o działalności leczniczej. 3. Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 4. Znajomość ustawy o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta. 3. Wymagania fakultatywne wobec kandydata: Posiadanie specjalizacji w zakresie medycyny pracy. 4. Wymagane dokumenty: 1) Kandydat zgłaszający się do konkursu winien złożyć następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; b. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy wymagane do zajmowania stanowiska Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza, bądź lekarza dentysty oraz dyplomem specjalisty lub ukończenia specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny; c. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; d. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji w zakresie medycyny pracy (fakultatywnie – jeżeli kandydat takową specjalizację posiada); e. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, 2) Dokumenty określone w pkt 1 powinny zostać złożone w oryginałach, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej. 3) W odniesieniu do dokumentów określonych w pkt 1 lit. d dopuszcza się możliwość złożenia kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez samego kandydata. Na prośbę Kierownika SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Kandydaci są obowiązani do posiadania ze sobą w dniu rozpatrzenia kandydatur (konkursu) oryginałów dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie w celu ich ewentualnego przedstawienia. 5. Komplet dokumentów wskazanych w ust. 2 należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, najpóźniej do dnia 3 listopada 2017r. do godziny 11:00 . Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie”. W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie. 6. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia kandydatur: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, w terminie 10 dni od upływu terminu składania ofert. 7. O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą pisemną oraz telefonicznie. 8. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych. Zastępca Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie i warunki socjalne zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych. 9. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, można uzyskiwać w siedzibie tego podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od 7:30 do 15:00 w dni robocze. Telefon kontaktowy to: 91 422 12 45. Każdemu zgłaszającemu się kandydatowi udostępnia się jednakowe materiały informacyjne. 10. Kierownik SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.
udostępnił: ZOZ SzW, wytworzono: 2017/10/23, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Katarzyna Zaremba, dnia: 2017/10/23 14:09:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Zaremba 2017/10/23 14:09:42 nowa pozycja