przejdź do treści

Statut SP ZOZ SzW

Statut SP ZOZ SzW


UCHWAŁA NR XLIII/1247/18

RADY NIIASTA SZCZECN z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, poz. 138, poz. 650, poz 1128), w związku z art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (zrn. uchwałą Nr IX/174/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XX]567/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwałą Nr xxxvlll/1134/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2014 r.).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat

 

 

                                                                                                           Załącznik do uchwały Nr XLIII/1247/18

Rady Miasta Szczecin

z dnia 5 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, zwany dalej "Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym na podstawie Uchwały Nr XLVIII/609/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 08 czerwca 1998 r. w sprawie przekształceń miejskich zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

2.      Zakład działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 tj., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;

2)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1938, z późn. zm.);

3)     innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

4)     niniejszego Statutu.

 

 

§ 2.

 

1.         Zakład działa pod firmą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych.

2.      Siedzibą Zakładu jestSzczecin, adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin.

3.      Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum     w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005493.

 

§ 3.

 

1.      Podmiotem tworzącym dla Zakładu jest Gmina Miasto Szczecin.

2.      Nadzór nad Zakładem sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

 

Rozdział II

Cele i zadania Zakładu

 

§ 4.

 

Celem Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

 

 

 

§ 5.

 

Zadania określone w § 4 Zakład realizuje poprzez:

1)     udzielanie porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej oraz fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych, a w razie obłożnej choroby - w miejscu zamieszkania chorego;

2)     sprawowanie opieki w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i kompetencji położnej środowiskowo-rodzinnej - w miejscu zamieszkania;

3)     prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:

a)      chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,

b)     narażonych na szkodliwości środowiska nauki i pracy,

c)      innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki;

4)     orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej;

5)     opiekę profilaktyczną nad kandydatami, studentami i uczestnikami studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów i nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia;

6)     wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy;

7)     prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego, a w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych rutynowych i doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej;

8)     wykonywanie badań diagnostycznych;

9)     pielęgnacja chorych oraz pielęgnacja, opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych;

10)  prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowia;

11)  prowadzenie innej działalności niż wymieniona powyżej w zakresie:

a)         wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i sprzętu medycznego,

b)        organizowania szkoleń, konferencji i seminariów,

c)         doradztwa;

12)   prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej wykonywanie zadań statutowych przez personel posiadający kwalifikacje zawodowe, określone odrębnymi przepisami;

13)   podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników     w celu realizacji nałożonych zadań statutowych.

 

Rozdział III

Organy i struktura organizacyjna Zakładu

 

§ 6.

 

Organami Zakładu są:

1)   Kierownik Zakładu;

2)   Rada Społeczna.

§ 7.

 

1.       Kierownik kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

2.       Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

3.       Podmiot tworzący nawiązuje z Kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

4.       W Zakładzie przeprowadza się konkurs na stanowisko Kierownika.

5.       Konkurs na stanowisko Kierownika ogłasza i przeprowadza podmiot tworzący, na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

6.       Kierownikjest przełożonym wszystkich pracownikówZakładu.

7.       Kierownik ustala regulamin organizacyjny Zakładu, w którym zostaną określone w szczególności sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej lub w Statucie.

 

§ 8.

 

1.      W Zakładzie działa Rada Społecznapowołana i odwoływana przez Radę Miasta Szczecin.

2.      Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta Szczecinoraz organem doradczym Kierownika Zakładu.   

3.      W skład 5 osobowej Rady Społecznej wchodzą:

1)   Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący Rady;

2)   przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - jako członek Rady;

3)   trzech przedstawicieli Rady Miasta Szczecin - jako członkowie Rady.

4.      Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata licząc od dnia powołania.

5.      Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miasta Szczecin.

6.      Członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rady Społecznej można odwołać
w przypadkach:

1)     śmierci członka Rady;

2)     rezygnacji z udziału w pracach, rezygnacja musi zostać złożona na piśmie;

3)     na pisemny, uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej;

4)     na wniosek organu, który wyznaczył przedstawiciela;

5)     utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Rady Społecznej.

7.      Rada Miasta Szczecin powołuje nowego członka Rady Społecznej niezwłocznie po zaistnieniu warunków, o których mowa w ust. 6.

8.      Od uchwał Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do Rady Miasta Szczecin.

 

§ 9.

 

Do zadań Rady Społecznej należy:

1)     przedstawianie Radzie Miasta Szczecinwniosków i opinii w sprawach: 

a)      zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b)     związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

c)      przyznawania Kierownikowi nagród, 

d)     rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem, 

2)     przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: 

a)      planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

b)     rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

c)      kredytów bankowych lub dotacji, 

d)     podziału zysku; 

       e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu       medycznego,

       f)   regulaminu organizacyjnego;

3)     dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

4)     opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 

5)     wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i StatucieZakładu. 

 

§ 10.

 

1.      W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go osoba lub osoby upoważnione przez Kierownika.

2.      Kierownikowi podlegają bezpośrednio:

1)     główny księgowy,

2)     samodzielne stanowiska pracy.

3.      W ramach zakładu działają następujące jednostki organizacyjne:

1)     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin,

2)     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia, ul. Bohaterów Warszawy 51, 70-342 Szczecin,

3)     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Poradnia Fizjoterapii                     i Rehabilitacji, ul. Ku Słońcu 12, 71-073 Szczecin.

4)     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia, ul. Bohaterów Warszawy 75, 71-061 Szczecin,

5)     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia, ul. Chopina 51A, 71-450 Szczecin,

6)     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia,                                    ul. Starzyńskiego 9, 70-506 Szczecin

7)     Ambulatorium, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

8)     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Administracja, ul. Stanisława Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin.

 

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i majątekZakładu

 

§ 11.

 

1.      Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2.      Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3.      Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy Miasto Szczecin oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

4.      Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalanego przez Kierownika.

5.      Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący, zawierających w szczególności wymóg uzyskania zgody na wykonanie wymienionych czynności.

 

§ 12.

 

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1)     z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2)      z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, polegającej na wspomaganiu działalności statutowej (z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową), a w szczególności na:

a)    udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub niefinansowanych ze środków publicznych,

b)   zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, oddawaniu w użytkowanie mienia, którym Zakład gospodaruje, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5,

c)    organizowaniu szkoleń, konferencji i seminariów,

d)   doradztwa.

3)     z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4)     sprzedaży usług i produktów nie stanowiących działalności leczniczej, a które wynikają z zakresu działań poszczególnych struktur organizacyjnych Zakładu;

5)     na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej.

 

 

§  13.

1.      Wartość majątku Zakładu określają:

1)   fundusz założycielski;

2)   fundusz Zakładu.

2.      Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Gminy Miasta Szczecin.

3.      Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4.      Fundusz założycielski i fundusz Zakładu ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu według zasad wynikających z odrębnych przepisów.

 

§ 14.

 

1.         Fundusz Zakładu zwiększa się o:

1)     zysk netto,

2)     kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

3)     kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2ustawy o działalności leczniczej.

2.         Fundusz zakładu zmniejsza się o:

1)         stratę netto,

2)         kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

 

§ 15.

 

Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w tym zakresie.

 

§ 16.

 

1.      Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

2.      W przypadku braku możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez Zakład, podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.      Nadzór nad Zakładem sprawujepodmiot tworzący.

 

§ 17.

1.      Rachunkowość Zakładu jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395tj.,z późn. zm.).

2.      Kierownik przedstawia Prezydentowi Miasta Szczecin roczne sprawozdanie finansowe w celu zatwierdzenia, z zastrzeżeniem ust.3.

3.      Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu, stosownie do obowiązujących przepisów lub na wniosek podmiotu tworzącego.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 18.

 

1.      Zmiany w Statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Rady Miasta Szczecin.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi oraz postanowienia ustawy -  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018 r.poz. 108 tj., z późn. zm.)

3.      Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta Szczecin.

 

 

 

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem