przejdź do treści

Statut SP ZOZ SzW

Statut SP ZOZ SzW 

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, zwany dalej Zakładem, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym na podstawie Uchwały Nr XLVIII/609/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 08 czerwca 1998 r. w sprawie przekształceń miejskich zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
 2. Zakład działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.);
  2. niniejszego statutu;
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
  4. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

§ 2.

 1. Zakład stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzonych i utrzymywanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, zapobiegania powstawaniu chorób i urazów oraz promocji zdrowia na obszarze jego działania.
 2. Szczególnej opiece zakładu podlegają studenci i pracownicy szkół wyższych.
 3. Siedzibą Zakładu jestSzczecin, adres: Al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.
 4. Obszar działania Zakładu obejmuje Gminę Miasto Szczecin, a ponadto zgodnie z zapisami ustawy zdrowotnej Zakład obejmuje opieką studentów zamiejscowych w miejscu pobierania nauki.
 5. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miasta Szczecin.
 6. Organem sprawującym nadzór nad Zakładem jest Prezydent Miasta Szczecin

 

§ 3.

Zakład uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do „Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej" prowadzonego przez sąd rejestrowy.

Cele i zadania Zakładu

§ 4.

Celem Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

 

§ 5.

 1. Zadania określone w § 4, Zakład realizuje poprzez:
 2. udzielanie porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej w warunkach ambulatoryjnych, a w razie obłożnej choroby - w miejscu zamieszkania chorego;
 3. sprawowanie opieki w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i kompetencji położnej środowiskowo-rodzinnej - w miejscu zamieszkania;
 4. prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:
  1. chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,
  2. narażonych na szkodliwości środowiska nauki i pracy,
  3. innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,
 5. orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej;
 6. opiekę profilaktyczną nad kandydatami, studentami i uczestnikami studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów i nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia;
 7. wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy;
 8. prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego, a w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych rutynowych i doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej;
 9. wykonywanie badań diagnostycznych;
 10. pielęgnacja chorych oraz pielęgnacja, opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych;
 11. prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowia;
 12. prowadzenie innej działalności niż wymieniona powyżej w zakresie:
  1. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i sprzętu medycznego,
  2. organizowania szkoleń, konferencji i seminariów,
  3. doradztwa.
 13. prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej wykonywanie zadań statutowych przez personel posiadający kwalifikacje zawodowe, określone odrębnymi przepisami;
 14. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników w celu realizacji nałożonych zadań statutowych;
 15. Powyższy zakres świadczeń określa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. z 2008 Nr 207, poz. 1293 ze zm.) i stanowi:

1) 86.21.10.0 - Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej,

2) 86.22.11.0 - Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych,

3) 86.22.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej,

4) 86.23.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej,

4) 86.90.11.0 - Usługi świadczone przez położne,

5) 86.90.12.0 - Usługi świadczone przez pielęgniarki,

6)86.90.13.0 - Usługi świadczone przez fizjoterapeutów,

7) 86.90.18.0 - Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów.

 

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6.

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.
 2. Do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Zakładu uprawnione są osoby korzystające z ubezpieczenia zdrowotnegolub bezpłatnej pomocy leczniczej, na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 7.

Zakład ma prawo udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zlecenie:

 1. organu, który utworzył Zakład,
 2. osób objętych ubezpieczeniem innym niż zdrowotne,
 3. instytucji ubezpieczeniowych,
 4. zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
 5. innych zakładów opieki zdrowotnej,
 6. osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem.

  

§ 8.

 1. Zadania nałożone na Zakład realizowane są w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i rehabilitacji w przychodniach i poradniach:
  1. podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. stomatologicznych,
  3. chirurgii ogólnej,
  4. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
  5. dermatologicznej,
  6. ginekologiczno-położniczej,
  7. kardiologicznej,
  8. neurologicznej,
  9. okulistycznej,
  10. otolaryngologicznej,
  11.  psychologicznej,
  12. psychiatrycznej,
  13. pulmonologicznej,
  14.  reumatologicznej,
  15. urologicznej,
  16. rehabilitacji i fizykoterapii.

2. W zakresie diagnostyki w:

1) Laboratorium Analitycznym

2) w zakresie diagnostyki obrazowej:

 1. USG
 2. Spirometria

3) inna diagnostyka - elektrokardiografia, audiometria

4) pozostała diagnostyka obrazowa - w ramach zawartych umów z podwykonawcami

 

Organy Zakładu

§ 9.

Organami Zakładu są:

1. Kierownik Zakładu,

2. Rada Społeczna.

§ 10.

 1. Działalnością Zakładu kieruje jego Kierownik, który reprezentuje Zakład na zewnątrz jednoosobowo.
 2. Z Kierownikiem Zakładu nawiązywany jest stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem.
 3. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień o Radzie Społecznej, Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu.
 5. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go osoba lub osoby upoważnione przez Kierownika
 6.  

§ 11.

 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, powoływana przez organ założycielski.
 2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.   
 3. W skład 5 osobowej Rady Społecznej wchodzą:
 4. jako przewodniczący - przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin, lub osoba przez niego wyznaczona,
 5. członkowie:przedstawiciele samorządu terytorialnego wyłonieni przez Radę Miasta Szczecin w liczbie 3 osób,
 6. jeden przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.
 7. Przewodniczący Rady może wyznaczyć spośród członków Rady Społecznej osobę zastępującą go w czasie nieobecności.
 8. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 9. Działalność Rady Społecznej, po upływie kadencji, trwa do chwili wyboru nowej Rady Społecznej.
 10. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.
 11.  

§ 12.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. uchwalanie statutu i zmian w statucie Zakładu i przedkładanie go do zatwierdzenia organowi, który utworzył Zakład;
 2. przedstawianie podmiotowi, który utworzył Zakład wniosków i opinii w sprawach:
  1. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
  2. zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  3. związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  4. przyznawania Kierownikowi Zakładu nagród,
  5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Kierownikiem Zakładu;
 3. przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego i inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  3. kredytów bankowych lub dotacji,
  4. podziału zysku;
 4. uchwalanie   regulaminu   swojej    działalności    oraz   przedkładanie   regulaminu   do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył Zakład;
 5. zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu,
 6. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 7. przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
 8. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie zakładu.

 

Struktura Zakładu

§ 13.

 1. Zakładem zarządza jednoosobowo Kierownik.
 2. Kierownikowi podlegają bezpośrednio:
  1. główny księgowy,
  2. samodzielne stanowiska pracy.
 3. W ramach zakładu działają następujące jednostki organizacyjne:
  1. Międzyuczelniana Przychodnia Specjalistyczna, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin;
  2. Poradnia Pulmonologiczna, Półsanatorium Studenckie, POZ – opieka nocna i świąteczna, ul. Boh. Warszawy 55, 70-070 Szczecin;
  3. Poradnia Fizjoterapii i Rehabilitacji, ul. Ku słońcu 12, 71-073 Szczecin;
  4. Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 51, 70-342 Szczecin;
  5. Przychodnia, ul. Boh. Warszawy 75, 71-061 Szczecin;
  6. Przychodnia, ul. Chopina 51A, 71-450 Szczecin;
  7. Przychodnia, ul. Starzyńskiego 9, 70-506 Szczecin;
 4. Wykaz komórek organizacyjnych zawiera „Schemat organizacyjny” Zakładu stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

 

Gospodarka finansowa i majątekZakładu

§ 14.

 1. Gospodarka finansowa Zakładu jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
 2. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
 3. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie za zgodą organu założycielskiego.
 4. Zakład prowadzi samodzielna gospodarkę finansową pokrywając koszty swej działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
 5. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, ustalanego przez Kierownika Zakładu izaopiniowanego przez Radę Społeczną.
 6. Zakład pozyskuje środki finansowe na swoją działalność z wszelkich dostępnych źródeł w formach i sposobach nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa oraz zasadami etyki lekarskiej.
 7. Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe przyznawane przez organ założycielski Zakładu.
 8. Rachunkowość zakładu jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

 

§ 15.

Zakład może uzyskiwać środki finansowe::

 1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy z dysponentem środków pochodzących ze składki zdrowotnej;
 2. z umów na realizacje programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki oraz promocji zdrowia;
 3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej;
 4. z dotacji od podmiotów prywatnych i publicznych;
 5. z innych umów zawartych podmiotami prywatnymi i publicznymi;
 6. od osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;
 7. z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie:
  1. wynajmu i dzierżawy majątku Zakładu,
  2. organizowania szkoleń, konferencji, seminariów,
  3. doradztwa;
 8. dotacji Szkół Wyższych, na rzecz których między innymi działa Zakład.

 

§ 16.

Zakład może otrzymywać od Gminy Miasto Szczecin, dotacje budżetowe na warunkach określonych w odrębnej umowie, z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
 2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 3. inwestycje, remonty, zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej,
 4. cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.


§  17.

 1. Zakład sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Społecznej.
 2. Sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Prezydent Miasta Szczecin.
 3. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku i sposobie pokrycia straty bilansowej.

 

§  18.

Majątek Zakładu określają:

 1. Fundusz założycielski - stanowiący wartość wydzielonego Zakładowi mienia komunalnego,
 2. Fundusz Zakładu (zapasowy), który stanowi wartość majątku pozostała po odliczeniu funduszu założycielskiego.
 3. Fundusz założycielski Zakładu zwiększają, przekazane przez organ założycielski, dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, na cele rozwojowe oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczonych na cele rozwojowe.

 

§ 19.

 1. Fundusz Zakładu zwiększa się o:
  1. zysk netto,
  2. kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
 2. Fundusz zakładu zmniejsza się o:
  1. stratę netto,
  2. kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów
 3. Do amortyzacji aktywów trwałych stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

 

§ 20.

 1. Zakład decyduje samodzielnie o podziale wypracowanego zysku.
 2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
 3. Organ założycielki może dokonać pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zakładu ze środków publicznych, przy czym może określić dalszą formę finansowania działalności Zakładu.
 4. Nadzór i ocena działalności Zakładu i Kierownika dokonywana jest przez organ założycielski.

 

Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie wymagają zatwierdzenia przez organ założycielski – Radę Miasta Szczecin.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Miasta Szczecin.
 3. Z dniem zatwierdzenia traci moc statut Zakładu zatwierdzony Uchwałą Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem